Niečo o mne
 
Copyright © hnojival.sk   |   Tvorba web stránok
ÚVOD  |  KONTAKT
Ing.Michal Lejko,CSc.
tvorba web stránok
LEJKO
Na VAŠE  O T Á Z K Y Vám rád odpoviem po vyplnení kontaktného formulára so stručným popisom problematiky.
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
Click for new image
V SÚČASNOSTI REALIZUJEM:

-  výrobu a predaj EC organicko-
   minerálnych kvapalných listových hnojív
   (aplikované postrekom) UniverzaL 2
   (druhá generácia) typ I - IV a
   anorganických kvapalných listových
   hnojív (ES) UniverzaL 3(tretia generácia)
   typ I - IV

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  výživy a hnojenia rastlín s dôrazom na
  listovú výživu v kontexte so zakladným
  hnojením a to aj pre ekologické
  pestovanie !

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  agronómie poľnohospodárskych plodín

- osobne realizujem odber vzoriek
  pôdneho a rastlinného materiálu  a
  zabezpečujem ich chemické analýzy
  podľa platnej legislatívy
O d b o r n o s ť   / vzdelanie, výskum, prax /

Začiatky môjho vzdelania v odboroch poľnohospodárstva spadajú do obdobia absolvovania Strednej poľnohospodárskej technickej školy v TV - odbor pestovateľ - chovateľ. Potom nasledovalo štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠP)
v Nitre - odbor fytotechnický a následne absolvovanie internej ašpirantúry na rastlinnej biochémii so zameraním na biosyntézu aminokyselín a bielkovín počas ontogenézy jačmeňa a pšenice. Tejto problematike som sa, v rámci aktivít mladých vedeckých pracovníkov, venoval aj na Výskumnom ústave tabakového priemyslu v Bábe, kde som založil a viedol biochemické laboratórium a táto skutočnosť mi umožňovala, ako vedľajšiu činnosť, riešiť problematiku biosyntézy amínokyselín a bielkovín v tabaku a ich využitie vo výžive zvierat.
Problematika výživy rastlín so zameraním na hlavné poľnohospodárske plodiny vo vzťahu ku genetickým materiálom, obrábaniu pôdy a pod. sprevádzala moju dráhu vedeckého pracovníka viacero rokov. Ako vedecký pracovník Výskumného ústavu tabakového priemyslu (VÚTP) som medzi prvými, v bývalom Československu - rok 1985,  riešil problematiku využívania zeolitov vo výžive rastlín. Potom prišla aj práca v pozícii hlavného agronóma na družstve, ktoré obhospodarovalo vyše 3000  ha pôdy.
Mám takmer 20 ročné, bohaté, skúsenosti (predaj rôznych hnojív, agrochemikálií a pod. ako SZČO) s obchodnou a poradenskou činnosťou pre poľnohospodárov. Okrem hore uvedenej problematiky v súčasnosti vyvíjam, predovšetkým, nové typy kvapalných, ale aj pevných organicko-minerálnych a minerálnych hnojív, ktorých podstatnou vlastnosťou má byť postupné uvoľňovanie živín ako aj stimulátorov rastu a vývoja pestovaných plodín. Medzi najdôležitejšie ciele patrí výroba takých produktov, ktoré by zodpovedali ekologickému poľnohospodárstvu a tým prispievali k zdravej výžive ľudí aj zvierat v súčasnom prechemizovanom  /pesticídy/  systéme výroby poľnohospodárskych plodín.
S p o l u p r á c a  / veda, výskum, prax, obchod /

S prof. Ing. Otom Ložekom, CSc. – dlhoročným bývalým vedúcim Katedry agrochémie a výživy rastlín SPU v Nitre sme robili, medzi prvými vo vtedajšom Československu / rok 1988/  pokusy s humátmi  /zdroj humínových kyselín, fulvokyselín... /. Najnovšie som bol zase prizvaný k spolupráci na testovaní špičkového japonského produktu Pentakeep-u, ktorý obsahuje fotosynteticky aktívnu látku - kyselinu 5-amínolevulovú.
V súčasnosti som výhradným obchodným zástupcom japonského výrobcu Pentakeep-u - firmy Cosmo Seiwa Agriculture CO.,LTD. pre Slovenskú republiku. (kliknite pre zobrazenie podrobných informácií o Pentakeep-e)
   So súhlasom autorov: Prof. Ing.O.Ložeka,CSc. a Doc.Ing. P. Slámku,CSc., terajšieho vedúceho katedry, v plnej miere propagujem a realizujem v praxi trojročné výsledky malo parcelových ako aj prevádzkových pokusov s Pentakeep-om na rôznych plodinách v podmienkach SR. Samozrejme, že plne využívam aj svoje dvojročné praktické skúsenosti s týmto aktivátorom fotosyntézy..., ako aj používanie Pentakeep-ov pri výrobe nových typov listových hnojív.
Ž i v o t n ý   p o s t o j

Nie som génius ani jeho protipól. Snažím sa pomôcť tým, ktorí vedia moje vedomosti a skúsenosti v odbore použiť a využiť na svoj prospech a stojí im to za to. Som toho názoru, že ľudia majú spolu komunikovať po každej stránke. Nestretol som v svojom živote ani jedného človeka, od ktorého by som sa niečo nenaučil, resp. nepoučil...
NOVINKY
PONUKA  NA  SERIÓZNU  DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
>> klikni pre detaily
>> klikni pre detaily

organicko-minerálne hnojivá

anorganické listové hnojivá ES