Prečo naše listové hnojiva?
Originálne EC organicko-minerálne kvapalné listové hnojivá  UniverzaL druhej generácie
19 bodov Vášho rozhodnutia sa pre UniverzaL 2 (typ I – IV): (dovolíme si zdôrazniť, že tu uvádzame iba skutočnosti, čím sa naše listové hnojivá líšia od tých kvapalných hnojív, ktoré sa bežne predávajú na európskych či svetových trhoch !)

1/ Je to EC typ kvapalného organicko-minerálneho listového hnojiva. Optimálna elektrická vodivosť (Elektrical Conductivity) je zárukou jeho rýchleho prestupu z povrchu listov do vnútra listov (do mezofilu). Z uvedeného vyplýva jeho rýchla účinnosť ako aj prevencia proti zmytiu či zasychaniu na povrchu listov.
I. priamy ekonomický efekt !

2/ Univerzálnosť: Spočíva vo vhodnosti pre všetky plodiny/rastliny obsahujúce chlorofyl bez výnimky.
II. priamy ekonomický efekt !

3/ UniverzaL 2 typ II aj IV prakticky neobsahujú dusičnanový a amoniakálny dusík. Sú vyrábané na báze amidického (močovinového) dusíka, ktorý umožňuje pracovať s podstatne vyššími koncentráciami bez rizika poškodenia porastov (tzv. popálenia). UniverzaL 2 typ I a III obsahuje malé množstvo amónneho dusíka a v tomto prípade musíme prísnejšie dbať na pracovnú disciplínu, aby sa bezpodmienečne dodržali aplikačné koncentrácie uvedené v aplikačných tabuľkách ! V prípade potreby môžeme aplikovať celú dávku listového hnojiva jednorázovo (2-2,5 l/ha) bez delenia na dvakrát, napríklad vo vlhkom roku, keď hrozí, že sa viackrát do porastu nedostaneme a pod.
III. priamy ekonomický efekt !

4/ Vďaka sofistikovanému zloženiu (PVT = predmet výrobného tajomstva) môžeme uvedené produkty aplikovať aj pri vyšších denných teplotách a priamom slnečnom žiarení (bez rizika popálenia rastlín) a taktiež jednorázovo - bez delenia celkovej dávky listového hnojiva na ha.
IV. priamy ekonomický efekt !

5/ Vďaka svojmu zloženiu (hydrofilné a hydrofóbne aminokyseliny, uhľohydráty, zeolit ...) je značne odolné voči zmývaniu z povrchu ošetrených rastlín.
V. priamy ekonomický efekt !

6/ Vďaka svojmu zloženiu je značne odolné voči rýchlemu zasychaniu na povrchu rastlín. Keď k tomu pri vysokých teplotách a priamom slnečnom žiarení dôjde, vytvorená mikro vrstva je hygroskopická a dokáže, po zvýšení vodných pár vo vzduchu ako aj prostredníctvom rosy, nabobtnať (napučať) a príjem živín sa obnoví. Tomuto procesu podstatne napomáha aj prídavok špeciálne upraveného koloidného zeolitu.
VI. priamy ekonomický efekt !

7/ UniverzaL 2 má vďaka svojmu zloženiu (-HPO4, -H2PO4, ...) určitú pufrovaciu schopnosť a pri menších výkyvoch pH spôsobených napríklad vodou použitou do postrekovača a pod. dokáže stabilizovať pH na požadovanej úrovni.
VII. priamy ekonomický efekt !

8/ Takmer všetky makro- a mikroelementy (kovy) sú chelatizované (chránené pred nežiaducimi chemickými reakciami). Takto sa zabráni tvorbe zrazenín, fyziologickej neprístupnosti (prijateľnosti, využiteľnosti) prítomných makro- a mikroelementov pre rastliny ako aj upchávaniu filtrov postrekovača zrazeninami.
VIII. priamy ekonomický efekt !

9/ V danom listovom hnojive používame minimálne trojaký typ chelatizačných látok a preto sme schopní upraviť produkt pre potreby ekologického pestovania plodín (ovocie, zelenina, ...) podľa požiadaviek pestovateľov.
IX. priamy ekonomický efekt !

10/ UniverzaL 2 obsahuje stimulátory rastu a vývoja rastlín a preto už nie je potrebné v ,,optimálnom“ pestovateľskom ročníku používať relatívne drahé stimulačné prípravky.
X. priamy ekonomický efekt !

11/ Produkt obsahuje bioaktivátory, ktoré podstatne zvyšujú účinnosť aplikovaných makro- a mikroživín. Zvlášť však zvyšujú účinnosť systémových pesticídov. Táto skutočnosť umožňuje použiť spodné hranice rozsahu aplikačnej dávky na jednotku plochy pri rovnakej účinnosti (resp. znížiť dávku pesticídu až o 10 %), čím sa ušetria značné finančné prostriedky pri vysokých cenách používaných pesticídov. Znovu sa obratom vrátia náklady vynaložené na nákup týchto listových hnojív !
XI. priamy ekonomický efekt !

12/ Promótor fotosyntézy kyselinu 5-amínolevulovú pridávame do daných produktov vo forme japonského výrobku Pentakeep S. Podrobný popis jej účinkov : www.pentakeep.com
XII. priamy ekonomický efekt !

13/ Výrobok obsahuje niektoré antistresové látky, ktoré pomáhajú prekonávať rastlinám nepriaznivé podmienky zvlášť v extrémne suchom či vlhkom roku, pri mechanickom poškodení porastu (ľadovcom, chemickým poškodením – napr. pesticídmi atď.).
XIII. priamy ekonomický efekt !

14/ Ekonomická efektívnosť počítaná ako návratnosť vynaložených finančných prostriedkov na aplikované listové hnojivo UniverzaL 2 vo forme zvýšenia úrody a jej kvality sa pohybuje doposiaľ v pomere 1:3 až 9. Zaznamenali sme, že na rôznych plodinách (husto siate obilniny, kukurica na zrno, repka ozimná, slnečnica, sója, zemiaky) sme investovaním 1 € do daného listového hnojiva získali prostredníctvom zvýšenia úrody a aj jej kvality 3–9 € (v závislosti na pestovanej plodine a pestovateľskom ročníku).
XIV. priamy sumárny ekonomický efekt !

15/ Pri aplikácii UniverzaL 2 typ I-IV s DAM-om (vo veľkej miere používané tekuté koncentrované dusíkaté hnojivo s obsahom 39 % N z čoho je 25 % vo forme NO3, 25 % vo forme NH4 a 50 % vo forme CO (NH2) 2 v poľnohospodárskej praxi na území SK, CZ, PL aj MR) j e d n o z n a č n e odporúčame pridávať 1–3 litre UniverzaL2 typ I-IV. Dosiahneme zamedzenie jednostranného hnojenia dusíkom. Prináša to vysoký ekonomický efekt v zvýšení úrody a jej kvality. Pri doterajších prevádzkových pokusoch sme zaznamenávali zvýšenie úrod o cca 10 % v porovnaní s neprihnojenou kontrolou. Pri tomto spôsobe aplikácie musíme venovať zvýšenú pozornosť podmienkam aplikácie tankmixu (bezvetrie, nižšie teploty, znížené priame slnečné žiarenie atď.). To všetko musíme dodržiavať už pri aplikácii samotného hnojivá DAM, aby nedošlo (napr. pri obilninách, kukurici) k poškodeniu vlajkových listov.
XV. priamy ekonomický efekt !

16/ Originálne EC organicko-minerálne kvapalné listové hnojivo UniverzaL druhej generácie je účinné pri potláčaní nežiaducich nitrifikačných procesov a inhibície ureázy. Uvedenú vlastnosť odporúčame stále využívať v kombinácii s DAM-om (obsahuje 50% amidického - močovinového dusíka a pri aplikacii roztokov močoviny.
XVI. priamy ekonomický efekt !

17/ UniverzaL 2 obsahuje nepenivé zmáčadlo, ktoré pridávame do produktu už pri výrobe a potom môžeme výrobok bez problémov prepravovať bez rizika, že bude peniť...
XVI. priamy ekonomický efekt !

18/ UniverzaL 2 obsahuje síru a meď v dostatočnom množstve na to, aby v kombinácii s PVT (predmet výrobného tajomstva) potlačil počiatočný tlak patogénnych húb (múčnatka, …) a
zároveň sa plodina prihnojí na list. Tým sa ušetrí prvý, tzv. preventívny postrek relatívne drahými fungicídnymi prípravkami, čím sa obyčajne obratom už druhýkrát uhradí celkový náklad na nákup listového hnojiva (prvýkrát sa uhradí v zmysle bodu 11). Čiastočný repelentný účinok má zložka humátov v kombinácii s PVT (predmet výrobného tajomstva) napr. proti pásavke zemiakovej a pod.
XVII. priamy ekonomický efekt !

19/ Univerzálnosť spočíva aj v jeho variabilite – na základe chemického rozboru pôdy či listovej analýzy môžeme upraviť chemické zloženie nášho listového hnojiva podľa požiadaviek plodiny na konkrétnej parcele = „ušiť listové hnojivo na mieru“ pre danú plodinu v danom pestovateľskom ročníku (pridáme k štandardne vyrobenému listovému hnojivu potrebné množstvo mikroelementov, zvýšime obsah N, P, K, S atď.).
XVIII. priamy ekonomický efekt !
Copyright © hnojival.sk   |   Tvorba web stránok
ÚVOD  |  KONTAKT
Ing.Michal Lejko,CSc.
tvorba web stránok
LEJKO
Na VAŠE  O T Á Z K Y Vám rád odpoviem po vyplnení kontaktného formulára so stručným popisom problematiky.
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
Click for new image
V SÚČASNOSTI REALIZUJEM:

-  výrobu a predaj EC organicko-
   minerálnych kvapalných listových hnojív
   (aplikované postrekom) UniverzaL 2
   (druhá generácia) typ I - IV a
   anorganických kvapalných listových
   hnojív (ES) UniverzaL 3(tretia generácia)
   typ I - IV

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  výživy a hnojenia rastlín s dôrazom na
  listovú výživu v kontexte so zakladným
  hnojením a to aj pre ekologické
  pestovanie !

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  agronómie poľnohospodárskych plodín

- osobne realizujem odber vzoriek
  pôdneho a rastlinného materiálu  a
  zabezpečujem ich chemické analýzy
  podľa platnej legislatívy
NOVINKY
PONUKA  NA  SERIÓZNU  DLHODOBÚ SPOLUPRÁCU
>> klikni pre detaily
>> klikni pre detaily

organicko-minerálne hnojivá

anorganické listové hnojivá ES

Ponuka na serióznu dlhodobú spoluprácu
UniverzaL 3 (tretia generácia našich kvapalných hnojív)